กิจกรรมโรงเรียน


นารีรัตนา

วันที่ 2 เมษายน 2558  โอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปัจฉิมนิเทศ

ปัจฉิมนิเทศ 
ผู้ปกครอง นักเรียน 
ชั้นอนุบาล 1 - 2
รับสมุด รายงานผลการเรียน

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

พิธีรับวุฒิบัตร นักเรียนประจำปีการศึกษา 2557

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
เวลา 9.00 - 11.30 น

คุณธรรมนำพาเด็กดี

คุณธรรมนำพาเด็กดี

เรื่อง ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

โดย พระอาจารย์ ชาครินทร์  กิตติเมธี

มหกรรมนิทาน M I S เวลา ๑๓.๓๐น.

มหกรรมนิทาน M I S เวลา ๑๓.๓๐น.

และการออกบูธจำหน่ายหนังสือ

โครงการส่งเสริมการอ่าน

กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 8/13 Next »