กิจกรรมโรงเรียน


งานวันแม่ “กราบแม่...ด้วยรัก”

งานวันแม่  “กราบแม่...ด้วยรัก” 
เวลา ๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น.

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์

โครงการ ฟ ฟัน สีขาว

แห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ 10 กรกฎาคม 2557
แห่เทียนจำนำพรรษา
วัดมหาพฤฒาราม
และวัดแก้วแจ่มฟ้า

กิจกรรมนิทาน ENFAGROW

กิจกรรมนิทาน ENFAGROW

เวลา ๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น.

เคลือบฟลูออไรด์

เคลือบฟลูออไรด์
วันที่ 12 ก.พ. 2557

โรงเรียนรับการประเมินภายนอกรอบ 3

วันที่ 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2557
โรงเรียนรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3
โดย สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
ผู้ประเมินคือ พ.อ.(พิเศษ) สมนึก สิลาวงษ์
และ นาย สุดใจ  เขตตลาด
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก
กำลังแสดงหน้าที่ « Previous 9/13 Next »